ESKİ YÖNETMELİK(2007)

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
             Amaç ve kapsam
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin esasları düzenlemektir.
             (2) Bu Yönetmelik, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.
             Dayanak
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim, Kabul, Kayıt, Sınav ve Değerlendirme
             Lisansüstü eğitim
             MADDE 3 – (1) Lisansüstü eğitim; tezli ve tezsiz olmak üzere yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur.
             (2) Enstitü tarafından yürütülecek programlar, ana hatlarıyla birlikte ilgili akademik bilim/sanat kurulunun da görüşü alınarak ilgili ana bilim/anasanat dalı başkanlığınca hazırlanır, enstitü kurulunda görüşülür ve karara bağlanır.
             (3) Enstitü yönetim kurulunun önerisi, Üniversite Senatosunun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile bir enstitü ana bilim veya ana sanat dalında o enstitü ana bilim veya anasanat dalından değişik bir ad taşıyan disiplinlerarası bir enstitü programı açılabilir. Bu enstitü anabilim dalı başkanı, ilgili dekanlıkların görüşü alınarak, enstitü müdürü tarafından 3 yıl süre ile atanır.
             (4) Kesinleşen eğitim programlarında yer alan dersler, öncelikle, anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyelerince verilir. Ancak, zorunlu hallerde diğer anabilim/anasanat dalından da ders alınabilir. Ders vermek üzere ana bilim/ana sanat dalı dışından başka bir öğretim üyesi davet edilecekse, bu öğretim elemanlarının özgeçmişleri ve çalışmaları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından enstitüye bildirilir, enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır.
             (5) Enstitü, bütün programlarda üç dersi geçmeyecek şekilde ortak ve/veya zorunlu ders getirebilir.
             İlan, başvuru ve kabul
             MADDE 4 – (1) Enstitü, her yarıyıl başında vereceği ilan ile öğrenci kabul edeceği lisansüstü programların adlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihlerini ve diğer hususları duyurur. Öğrenci kabul koşulları tezli ve tezsiz olmak üzere yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına göre enstitü tarafından düzenlenir. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ilanda belirtilen başvuru süresi içerisinde enstitünün belirleyeceği diğer belgelerle birlikte lisansüstü yapmak istedikleri bilim/sanat dalını da belirten bir dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunur. Adayların işlemleri enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.
             (2) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programların müfredatına dair asgari müşterek ders ve uygulamalar ile bu programlara kabul, sınav, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslarda Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan esaslar geçerlidir.
             (3) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya ileri teknoloji enstitülerine lisansüstü eğitim yapmak maksadıyla alınan araştırma görevlileri, üniversite veya teknoloji enstitüsünün teklifi öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile yeniden sınav yapılmasına gerek kalmaksızın, lisansüstü öğretim yapmak üzere kabul edilebilir. Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya teknoloji enstitülerinin araştırma fonlarından öncelik verilmek suretiyle desteklenir.
             Yüksek lisans programı
             MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi ana bilim dallarında açılacağı ve nasıl yürütüleceği enstitü kurulu tarafından karara bağlanır.
             (2) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe;
             a) O anabilim dalında tezli yüksek lisansa giriş koşullarını taşıyor olmak,
             b) En az bir yarıyıl kendi programında devam etmek ve başarılı olmak,
             c) Geçtiği programın şartlarını sağlamış olmak,
             şartıyla ilgili akademik anabilim/anasanat kurulunun olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile izin verilebilir.
             Tezli yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul
             MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için;
             a) Adayların bu programa uygunluğu enstitü tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmaları,
             b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.
             (2) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde esas alınacak puanlar; adayların ALES puanının % 60’ının, yüzlük sisteme göre hesaplanan lisans dersleri ağırlıklı not ortalamasının % 40’ının toplamı alınarak hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan puan 50’den az olamaz. Adaylar, aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır. Sıralama sonucuna göre kontenjan sayısı kadar asil aday belirlenir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Belirtilen süre içerisinde kayıt yaptırmayan asil adayların yerine listedeki yedek adaylara puan sıralamasına göre kayıt hakkı tanınır. Puanların eşitliği halinde ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Güzel Sanatlar Fakültesi anasanat dalları yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.
             (3) Güzel Sanatlar Fakültesi anasanat dalları yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayların, lisans derslerinin ağırlıklı not ortalamasının % 40’ı, yeterlik sınav notunun % 60’ı alınarak toplanır ve 50 puandan az olamaz. En yüksek ortalamadan başlayarak en az ortalamaya doğru sıralama yapılır. Kontenjan sayısı kadar aday belirlenerek enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.
             (4) Güzel Sanatlar Fakültesi ve konservatuar dışındaki diğer birimler bünyesindeki fotoğraf, geleneksel türk el sanatları, heykel, müzik bilimleri, resim, sahne sanatları ve güzel sanatlar eğitimi anabilim dallarında; yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayların, ALES puanının % 50’si, lisans derslerinin ağırlıklı not ortalamasının % 30’u, yeterlik sınav (dosya incelenmesi) notunun % 20’si alınarak toplanır ve bu şekilde hesaplanan puan 50 puandan az olamaz. En yüksek puandan başlayarak sıralama sonucuna göre kontenjan sayısı kadar asil aday belirlenir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Belirtilen süre içerisinde kayıt yaptırmayan asil adayların yerine listedeki yedek adaylara puan sıralamasına göre kayıt hakkı tanınır. Puanların eşitliği halinde ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.
             Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul
             MADDE 7 – (1) Tezsiz yüksek lisans başvurusu yapmak isteyen adaylar, ilanda belirtilen başvuru süresi içerisinde enstitünün belirleyeceği diğer belgelerle birlikte yüksek lisans yapmak istedikleri bilim/sanat dalını da belirten bir dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunur. Adayların işlemleri enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür. Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için, adayların bu programa uygunluğu enstitü tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’e başvurduğu programın puan türünde enstitünün belirleyeceği ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.
             (2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının % 60’ı, yüzlük sisteme göre hesaplanan lisans derslerinin ağırlıklı not ortalamasının % 40’ının toplamı alınarak hesaplanır. En yüksek puandan başlayarak yapılan sıralama sonucuna göre kontenjan sayısı kadar asil aday belirlenir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Belirtilen süre içerisinde kayıt yaptırmayan asil adayların yerine listedeki yedek adaylara puan sıralamasına göre kayıt hakkı tanınır. Puanların eşitliği halinde ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.
             Doktora programlarına başvuru ve kabul
             MADDE 8 – (1) Doktora başvurusu yapmak isteyen adaylar, ilanda belirtilen başvuru süresi içerisinde enstitünün belirleyeceği diğer belgelerle birlikte doktora yapmak istedikleri bilim/sanat dalını da belirten bir dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunur. Adayların işlemleri enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora programlarına başvurabilmek için adayların;
             a) Bir lisans, tezli veya tezsiz yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık, Fen ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin fen alanı mezunlarının ise lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları,
             b) ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 85) standart puana sahip olmaları,
             c) ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekir.
             (2) Doktora programlarına öğrenci kabulünde;
             a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların seçiminde esas alınacak puanlar, ALES puanının % 60’ının, yüzlük sisteme göre hesaplanan yüksek lisans dersleri ağırlıklı not ortalamasının % 40’ının toplamı alınır ve bu toplam 60 puandan az olamaz.
             b) Tezsiz yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların seçiminde esas alınacak puanlar; ALES puanının % 60’ının, yüzlük sisteme göre hesaplanan yüksek lisans dersleri ağırlıklı not ortalamasının % 40’ının toplamı alınır ve bu toplam 75 puandan az olamaz.
             c) Lisans diploması ile başvuran adayların seçiminde esas alınacak puanlar; ALES puanının % 60’ının, yüzlük sisteme göre hesaplanan yüksek lisans dersleri ağırlıklı not ortalamasının % 40’ının toplamı alınır ve bu toplam 90 puandan az olamaz.
             (3) Güzel Sanatlar Fakültesi ve konservatuar dışındaki diğer birimler bünyesinde yer alan fotoğraf, geleneksel türk el sanatları, heykel, müzik bilimleri, resim, sahne sanatları ve güzel sanatlar eğitimi anabilim dallarında; doktora programlarına öğrenci kabulünde adayların, ALES puanının % 50’si, lisans derslerinin ağırlıklı not ortalamasının % 30’u, yeterlik sınav (dosya incelenmesi) notunun % 20’si alınarak toplanır ve bu toplam 60 puandan az olamaz. Lisans diploması ile başvuran adaylarda bu toplam 85 puandan az olamaz.
             (4) Güzel Sanatlar Fakültesi ile konservatuarın anasanat dalları doktora programlarına öğrenci kabulünde adayların, lisans ve yüksek lisans derslerinin ağırlıklı not ortalamasının yarısının % 40’ı, yeterlik sınav (dosya incelenmesi) notunun % 60’ı alınarak toplanır. Bu toplam 60 puandan az olamaz. Lisans diploması ile başvuran adayların lisans derslerinin ağırlıklı not ortalamasının yarısının % 40’ı, yeterlik sınav (dosya incelenmesi) notunun % 60’ının toplamı 85 puandan az olamaz. Adaylar, bu şekilde aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır. Sıralama sonucuna göre kontenjan sayısı kadar asil aday belirlenir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Belirtilen süre içerisinde kayıt yaptırmayan asil adayların yerine listedeki yedek adaylara puan sıralamasına göre kayıt hakkı tanınır.
             (5) Bilim alanı yabancı dil olan doktora adayları yabancı dil yeterlik ve düzey belirleme sınavına, Yükseköğretim Kurulunca geçerliliği kabul edilmiş bir başka yabancı dilden girerler.
             (6) Enstitü, doktora programlarına öğrenci kabul ederken lisans, tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans diploması ile başvuran adaylar ile ilgili kontenjan tahsisi yapabilir.
             Sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabul koşulları
             MADDE 9 – (1) Güzel Sanatlar Fakülteleri ile konservatuarlar hariç olmak üzere sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’in sözel kısmından en az 55 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 85) standart puana sahip olmaları gerekir. ALES puanının % 50’si, lisans derslerinin ağırlıklı not ortalamasının % 30’u, yeterlik sınav (dosya incelenmesi) notunun % 20’si alınarak toplanır ve bu toplam 60 puandan az olamaz. Sanatta yeterlik programlarına lisans diploması ile müracaat edenlerde bu ortalama 85 puandan az olamaz. İlanda belirtilen başvuru süresi içinde hangi bilim dalında doktora yapmak isteniyorsa enstitü müdürlüğüne başvuru yapılır. Aday öğrencilerin işlemleri enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.
             (2) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
             (3) Güzel Sanatlar Fakülteleri ile konservatuarın sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde adayların, lisans ve yüksek lisans derslerinin ağırlıklı not ortalamasının yarısının % 40’ı, yeterlik sınav (dosya incelenmesi) notunun % 60’ının toplamı 60 puandan az olamaz. Bu programlara lisans diploması ile başvuran adayların lisans derslerinin ağırlıklı not ortalamasının yarısının % 40’ı, yeterlik sınav (dosya incelenmesi) notunun % 60’ının toplamı 85 puandan az olamaz. Adaylar, bu şekilde aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır. Sıralama sonucuna göre kontenjan sayısı kadar asil aday belirlenir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Belirtilen süre içerisinde kayıt yaptırmayan asil adayların yerine şartları tutan listedeki yedek adaylara puan sıralamasına göre kayıt hakkı tanınır.
             (4) Enstitü, sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabul ederken lisans, tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans diploması ile başvuran adaylar ile ilgili kontenjan tahsisi yapabilir.
             Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabul koşulları
             MADDE 10 – (1) Bu koşullar;
             a) Yüksek Öğretim Kurulunun denkliğini kabul ettiği lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak,
             b) Türkçe ve yabancı dil sınavlarında başarılı olmak (Türkçe sınavında başarısız olan öğrenciye Türkçe öğrenmesi için bir yıl süre tanınır. Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl daha uzatılabilir),
             c) Bilim alanı farklı olan öğrencilerin, ilgili akademik anabilim/anasanat dalı kurulunun olumlu görüşü doğrultusunda kaydolacağı bilimsel hazırlık programını en çok iki yılda tamamlaması gerekir.
             Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
             MADDE 11 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
             a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlardan almış olan adaylar,
             b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,
             c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,
             ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanlardan da almış olan adaylar.
             (2) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre öğrenci kabul edilir.
             (3) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
             (4) Derslere devam zorunludur. Bir öğrenci yarıyılda almış olduğu teorik derslerin % 70’ine, uygulamaların ise % 80’ine devam etmek zorundadır. Aksi takdirde, sınavlara alınmaz ve o dersten/uygulamadan başarısız olmuş sayılır.
             (5) Alınan derslerden her yarıyıl içinde en az bir defa ara sınava girilir. Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için ara sınavından yüksek lisans düzeyinde 100 üzerinden 50 puanı, doktora ve sanatta yeterlik düzeyinde 60 puanı, yarıyıl sınavında başarılı olabilmek için yüksek lisans düzeyinde 60 puanı, doktora ve sanatta yeterlik düzeyinde 70 puanı almak gerekir. Yarıyıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciye bir bütünleme hakkı verilir.
             (6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik sürelerine dahil edilemez. Devamsızlık ve başarısızlık nedeniyle öğrenim süresi bir takvim yılını aşacağı anlaşılan öğrencinin, enstitü ile ilişkisi kesilir.
             Özel öğrenci kabulü
             MADDE 12 – (1) Belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olanlar, ilgili anabilim/anasanat dalının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
             (2) Özel öğrenci olmak isteyen kişi en geç yarıyıl başlangıcından bir hafta önce istenen ana bilim dalı ve programı (yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik) ile dersleri gösteren bir dilekçe ile enstitüye başvurur. Bu istek ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
             (3) Özel öğrenci o yarıyılda açılan derslere, derslerin tüm koşullarına uyup gereklerini yerini getirerek devam eder.
             (4) Özel öğrencinin asıl öğrenci olması durumunda, özel öğrenci statüsündeyken başarılan lisansüstü derslerle ilgili olarak enstitü yönetim kurulu muafiyet tanıyabilir.
             (5) Bu öğrencilere istendiğinde devam ve başarı durumlarını belirten bir belge verilir.
             Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
             MADDE 13 – (1) Yatay geçişler eşdeğer öğretim programları uygulayan enstitülerin anabilim/anasanat dalları veya aynı enstitünün anabilim/anasanat dalları ya da aynı anabilim/anasanat dalının programları arasında en az bir yarıyılı tamamlamış olmak koşuluyla yarıyıl başlarında enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.
             (2) Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci sayıları yarıyıl başlamadan ilgili anabilim/anasanat dallarının görüşleri alınarak enstitü kurulunda belirlenir ve ilan edilir.
             (3) Yatay geçiş için başvuruların en geç yarıyıl başlangıcından bir hafta öncesine kadar enstitüye yapılması zorunludur. Başvuran adaylar arasından kabuller ilgili anabilim/anasanat dalının görüşleri alınarak enstitü yönetim kurulunca yapılır.
             (4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasındaki geçişlerde belirtilen esaslar uygulanır.
             (5) Enstitü, yatay geçiş ile kabul edilen öğrencinin intibakı ile ilgili olarak muafiyet ve yükümlülükler getirebilir.
             Lisansüstü programlara kayıt
             MADDE 14 – (1) Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.
             (2) Kesin kayıt: Öğretim yılı başlangıcından önceki beş iş günü içerisinde enstitü yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa öğrenciler tarafından bizzat yaptırılır. Mazeretsiz olarak kesin kayıt yaptırmayan öğrenci enstitüye kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Kesin kaydını yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığı belirlenirse, enstitü ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler mezun olmaları durumunda kendilerine verilen tüm belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.
             (3) Ders kaydı: Öğrenciler, her yarıyılda alacakları dersler için yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti yoksa enstitüye bizzat başvurarak kayıtlarını yeniletmek zorundadır. Ders kaydı, her yarıyılın başlangıcından önceki beş iş gününde yaptırılır. Kayıt süresi içerisinde kaydını yatırmayan öğrenci, o yarıyıl devam etme hakkını kaybetmiş sayılır ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. Birbirini izleyen iki yarıyılda ders kaydını yaptırmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
             (4) Kayıt yenileme: Lisansüstü programlara kayıtlı bulunan öğrenciler, her yarıyıl için enstitü yönetim kurulunca belirlenen ders kayıt tarihleri arasında o yarıyıla ait öğrenci katkı payı makbuzu ile birlikte kayıt yenilemek zorundadır. Takip eden iki yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrencinin devamsızlık sınırının aşılmaması kaydıyla, mazeretinin geçerli olduğu enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde kaydı yenilenir. Lisansüstü öğrencilerinin kayıt yenileme, kayıt silme, öğretim ve sınavlara ilişkin işlemleri konusunda enstitü yönetim kurulu yetkilidir.
             Sınavlar ve değerlendirme
             MADDE 15 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama saatinin yarısı toplamıdır.
             (2) Derslere devam zorunludur. Bir öğrenci yarıyılda almış olduğu teorik derslerin %70’ine, uygulamaların ise %80’ine devam etmek zorundadır. Aksi takdirde sınavlara alınmaz ve o dersten/uygulamadan başarısız sayılır.
             (3) Sınavlar yazılı olarak yapılır. Dersin niteliğine uygun olmak kaydıyla yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuar, atölye, seminer ve benzeri çalışmalar kısmen veya tamamen sınav yerine geçebilir.
             (4) Özellik gösteren dersler/uygulamalar ile zorunlu hallerde sınavlar sözlü ve uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde enstitüye iletilir.
             (5) Öğrencilere aldıkları derslerden her yarıyıl için en az bir ara sınavı notu verilir. Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için ara sınavda 100 puan üzerinden 50; yarıyıl sonu sınavında başarılı olabilmek için yüksek lisans düzeyinde 100 puan üzerinden 65, doktora ve sanatta yeterlik düzeyinde 100 puan üzerinden 75 puan almak gerekir.
             (6) Yarıyıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciye bütünleme hakkı verilir. Bütünleme sınavında başarısız olunan bir dersi/uygulamayı, tekrar alabilmek için öğrenciye en çok iki yarıyıllık ek süre tanınabilir. Bu süre içerisinde ilgili dersin veya derslerin açılmaması halinde, farklı ders veya dersler verilir. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
             (7) Mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciye, bu kurulun belirlediği tarihlerde ara ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılır. Yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı açılmaz.
             (8) Sınavlara ilişkin itiraz, notların ilanından itibaren yedi gün içinde enstitü müdürlüğüne yapılır ve takip eden yedi gün içinde karara bağlanır. Sınavlarda kopya çektiği sabit olan öğrenciler, kopya çekmiş olduğu dersten/uygulamadan sıfır almış sayılır. Bu öğrenciler hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.
             (9) Öğrenci herhangi bir yarıyılda başarısız olduğu veya yerine alacağı dersi/uygulamayı ilk ek yarıyılda alır.
             (10) Enstitü yönetim kurulunca lisansüstü öğrencilere yönetici olarak atanan öğretim üyeleri atandığı tarihten itibaren uzmanlık alan dersi açabilir. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır. Uzmanlık alan dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
             Amaç ve kapsam
             MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
             (2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Yüksek lisans dersleri ilgili anabilim/anasanat dallarının önerisi ve enstitü kurulu onayı ile belirlenir. Dersler enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer enstitülerde veya yüksek öğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar veya bulunmadığı zamanlarda ise enstitü ana bilim dalı başkanı tarafından yürütülür.
             Süre
             MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci tezini en erken üçüncü yarıyılın bitiminde teslim edebilir. Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.
             (2) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
             (3) Tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
             (4) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.
             Tez danışmanı atanması
             MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programında enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez danışmanı ve tez projesini en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez projesi önerisi enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır.
             (2) Tez danışmanı, o anabilim dalındaki öğretim üyeleri, mevcut değilse yakın anabilim dalındaki öğretim üyeleri, yine mevcut değilse doktoralı öğretim görevlilerinden seçilebilir. Danışman, öğrencinin kabul edilmiş olduğu lisansüstü program için enstitü kurulu kararıyla belirlenmiş dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri ve yapacağı uygulamaları belirler, ders kayıt çizelgelerini, ders programlarını, ders belgelerini, sınav sonuçlarını, seminer-uygulama metni ve sonucunu, tespit edilen tez projesini veya bitirilen tezini, ihtiyaç halinde izin, ek süre isteğini vb. durumlarını zamanında enstitüye bildirir.
             (3) Zorunlu hallerde enstitü yönetim kurulu kararı ile başka bir üniversiteden tez danışmanı atanabilir.
             Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
             MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
             (2) Yüksek lisans tez jürisi, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir ana bilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Öğrenci, enstitüye jüri üyelerine gönderilmek üzere, dört adet (ikinci tez danışmanı olanlardan altı adet) tez teslim eder.
             (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
             (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kurum ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
             Yüksek lisans diploması
             MADDE 20 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.
             (2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
             Amaç ve kapsam
             MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesini aldığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.
             (2) Enstitü, ilgili anabilim dalının görüşünü alarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda, öğrencinin yeterlik sınavına alınmasına karar verebilir. Yeterlik sınavında, öğrencinin yüksek lisans çalışmalarını yaptığı bilim dalıyla ilgili temel bilgileri değerlendirilir. Sonuç jüri başkanınca açıklanır. Sınavda başarısız olan öğrenci en erken iki, en geç altı ay içerisinde, mümkünse aynı jüri tarafından yeterlik sınavına tabi tutulur. Tekrar başarısızlık halinde, öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Yeterlik sınavına ilişkin tutanak en geç üç gün içinde enstitüye gönderilir.
             (3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
             (4) İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.
             Danışman atanması
             MADDE 22 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü ana bilim dalı başkanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak, ilgili bilim dalındaki öğretim üyelerinden, mevcut değilse yakın bilim dalındaki öğretim üyelerinden, yine mevcut değilse doktoralı öğretim görevlilerinden, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar bir danışman atar.
             (2) Danışman, öğrencinin kabul edilmiş olduğu lisansüstü program için enstitü kurulu kararıyla belirlenmiş dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri ve yapacağı uygulamaları belirler, ders kayıt çizelgelerini, ders programlarını, ders belgelerini, sınav sonuçlarını, seminer-uygulama metni ve sonucunu, ihtiyaç halinde izin, ek süre isteğini vb. durumlarını zamanında enstitüye bildirir.
             Süre
             MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.
             Yüksek lisans diploması
             MADDE 24 – (1) Kredili dersleri, dönem projesini ve yapılmışsa yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.
             (2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
             Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi
             MADDE 25 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik olarak tezsiz yüksek lisans programı düzenlenebilir.
             (2) Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın öğretmen atamalarında kabul ettiği alanlardan mezun olan ve tezsiz yüksek lisans programını bitirenlerden atamaya kabul edeceğini ilan ettiği programlardan mezun olan öğrencilere, ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir.
             (3) Orta öğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacı ile düzenlenen tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet şartları ile bu programların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.
 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı
             Amaç ve kapsam
             MADDE 26 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
             (2) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az kırk iki kredilik on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
             (3) Lisansüstü dersler, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer enstitülerde ve yüksek öğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.
             (4) Bu programların uygulanması, üniversitenin teklifi, öğretim üyesi ve araştırıcısı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.
             Süre
                MADDE 27 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir. Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan, tez önerisi kabul edilen ve tez çalışmasını tamamlayan öğrencilerden; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler tezini en erken beşinci, lisans derecesi ile kabul edilenler tezini en erken yedinci yarıyılın bitiminde teslim edebilir.
             (2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
             (3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.
             Tez danışmanı atanması
             MADDE 28 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez danışmanını enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez danışmanının en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez projesi dersler bittikten sonraki birinci yarıyılın sonuna kadar, akademik bilim kurulunda görüşüldükten sonra ilgili anabilim dalı başkanlığınca enstitüye iletilir ve yönetim kurulu tarafından onaylanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.
             (2) Tez danışmanı, o anabilim dalındaki öğretim üyelerinden, mevcut değilse yakın anabilim dalındaki öğretim üyelerinden seçilebilir. İkinci tez danışmanını, öğretim üyeleri arasından atamanın mümkün olmaması halinde doktoralı öğretim görevlileri arasından da atanabilir.
             (3) Zorunlu hallerde enstitü yönetim kurulu kararı ile başka bir üniversiteden danışman atanması mümkündür.
             (4) Danışman, öğrencinin kabul edilmiş olduğu lisansüstü program için enstitü kurulu kararıyla belirlenmiş dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri ve yapacağı uygulamaları belirler, ders kayıt çizelgelerini, ders programlarını, ders belgelerini, sınav sonuçlarını, seminer-uygulama metni ve sonucunu, tespit edilen tez projesini veya belirtilen tezini, ihtiyaç halinde izin, ek süre isteğini vb. durumlarını zamanında enstitüye bildirir.
             Yeterlik sınavı
             MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavının temel amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.
             (2) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci derslerin bitimini izleyen yarıyılda yeterlik sınavına alınır. Çeşitli nedenlerden dolayı yeterlik sınavına giremeyen yüksek lisans derecesi ile başvuran öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile başvuran öğrenci ise yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Aksi takdirde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
             (3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.
             (4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı veya sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirir.
             (5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
             (6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sürelerden sonra da fazladan ders veya dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders veya dersleri birbirini izleyen en çok iki yarıyıl içerisinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
             (7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yirmi bir kredi ve yedi çeşit dersi başarıyla tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.
             Tez izleme komitesi
             MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
             (2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanı olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
             (3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
             Tez önerisi savunması
             MADDE 31 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine teslim eder.
             (2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisini kabul veya reddedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
             (3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
             (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
             Doktora tezinin sonuçlandırılması
             MADDE 32 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
             (2) Doktora tez jürisi, enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş asıl iki yedek üyeden oluşur. İkinci tez danışmanı olan tezler için yedi kişiden oluşur ve ikinci tez danışmanı da jüri üyesi olarak atanır. Ancak, o bilim dalı için yeterli jüri üyelerinin olmaması halinde jüri beş kişiden oluşur ve ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Öğrenci, enstitüye jüri üyelerine gönderilmek üzere, yedi adet (ikinci tez danışmanı olanlardan dokuz adet) tez teslim eder.
             (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
             (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kurum ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
             Doktora diploması
             MADDE 33 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.
             (2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
 
ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması
             Amaç ve kapsam
             MADDE 34 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün olarak belirlenen bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yüksek öğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
             (2) Sanatta yeterlik programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.
             (3) Lisansüstü dersler enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer enstitü ve yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
             Süre
             MADDE 35 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren öğrencilerden, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en erken beşinci, lisans derecesi ile kabul edilenler en erken yedinci yarıyılın bitiminde tez, sergi veya proje çalışmalarını teslim edebilirler.
             (2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
             (3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez, sergi veya proje çalışmasını sekiz, lisans derecesi ile kabul edilmiş olanların on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.
             Danışman atanması
             MADDE 36 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini enstitüye önerir. Danışman önerisi enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışmanının, en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Tez, sergi veya proje dersler bittikten sonraki birinci yarıyılın sonuna kadar, bilim kurulunda görüşüldükten sonra ilgili ana sanat dalı başkanlığınca enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulunca onaylanır.
             (2) Tez danışmanı, o anasanat dalındaki öğretim üyelerinden, mevcut değilse yakın anasanat dalındaki öğretim üyelerinden seçilebilir. İkinci tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından atamanın mümkün olmaması halinde doktoralı öğretim görevlileri arasından da atanabilir.
             (3) Zorunlu hallerde enstitü yönetim kurulu kararı ile başka bir üniversiteden danışman atanması mümkündür.
             (4) Danışman, öğrencinin kabul edilmiş olduğu lisansüstü program için enstitü kurulu kararıyla belirlenmiş dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri ve yapacağı uygulamaları belirler, ders kayıt çizelgelerini, ders programlarını, ders belgelerini, sınav sonuçlarını, seminer-uygulama metni ve sonucunu, tespit edilen tez, sergi veya projesini veya bitirilen tez, sergi veya projesini, ihtiyaç halinde izin, ek süre isteğini vb. durumlarını zamanında enstitüye bildirir.
             Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
             MADDE 37 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, enstitünün hazırlamış olduğu tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
             (2) Jüri, enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.
             (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
             (4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı vermesi gerekir. Bu karar, enstitü ana sanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sınavda başarısız olan öğrenciye; tezini, sergisini veya projesini öncelikle aynı jüri önünde yeniden savunmak üzere bir aydan az olmamak üzere üç ay süre verilir. Tekrar başarısızlık halinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
             Sanatta yeterlik diploması
             MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
             Mazeretler ve izinler
             MADDE 39 – (1) Bu Yönetmeliğin 18 inci, 22 nci, 28 inci ve 36 ncı maddelerinin ikinci fıkralarında yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla lisansüstü öğrencilerin yöneticilerinin; enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretlerle görev ifa edemeyeceklerinin anlaşılması halinde; mümkün ise öğrencinin yöneticisinin, anabilim/anasanat dalı başkanının veya öğrencinin görüşü alınarak başlamış olan süreç aksamayacak şekilde enstitü yönetim kurulu kararıyla değiştirilebilir.
             (2) Enstitü yönetim kurulu, lisansüstü öğrencileri aşağıda belirtilen maddelerle yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik dönemlerinin her biri için toplam iki yılı aşmamak üzere izinli sayabilir ve bu süreler öğrenim süresine eklenir.
             a) Askere alınma,
             b) Meslekleri veya lisansüstü çalışmalarıyla ilgili olarak yurt dışına gitme veya aynı amaçla süreli olarak bir yurt içi kuruluşta görevlendirme,
             c) Ders yükünü başarıyla tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmalarının kaynak teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki sebeplerle aksaması,
             ç) Hastalık, anne, baba, eş veya çocuğunun uzayan hastalığı veya ölümü gibi nedenler,
             d) Öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği çerçevesinde, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,
             e) Öğrencinin zorunlu ekonomik nedenlerle öğrenime ara vermesi,
             f) Yönetim kurulunun uygun göreceği diğer zorunlu sebepler.
              (3) İzinli sayılmak isteyen öğrenci yarıyılın ilk on beş günü içinde enstitü müdürlüğüne başvurur. Öğrencinin sağlık raporuyla mazeretli sayılabilmesi için bir resmi yataklı tedavi kurumundan alınacak bir heyet raporuyla mazeretin bitiminden en çok yedi gün içinde belgelendirilmesi gereklidir. Rapor süresince öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez.
             (4) Enstitü yönetim kurulu, gerek gördüğünde izin ve mazeretlerin süresini azami bitirme süresine ekleyebilir.
             Disiplin işleri
             MADDE 40 – (1) Lisansüstü program öğrencileri 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidir. Öğretim elemanı ve idari personel niteliğini taşıyan öğrenciler hakkında idari konularda 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
                Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
             MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve Enstitünün Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
             Yürürlük
             MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.