ESKİ YÖNETMELİK (2009)

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik ana bilim/ana sanat dalı kurulu: İlgili ana bilim/ana sanat dalında fiilen eğitim ve öğretim görevi yapmakta olan öğretim üyeleri ile doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,
b) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Ana bilim/Ana sanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin ilgili maddesinde tanımlanan ve eğitim programı bulunan ana bilim/ana sanat dalını,
d) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş projesini,
e) Enstitü: Üniversitenin Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler veya Sağlık Bilimleri enstitülerini,
f) Enstitü kurulu: Üniversitenin Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler veya Sağlık Bilimleri enstitüleri kurulunu,
g) Enstitü müdürlüğü/Enstitü müdürü: Üniversitenin Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler veya Sağlık Bilimleri enstitüleri müdürlüğünü/müdürünü,
ğ) Enstitü yönetim kurulu: Üniversitenin Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler veya Sağlık Bilimleri enstitüleri yönetim kurulunu,
h) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ı) Rektör: Üniversite Rektörünü,
i) Senato: Üniversite Senatosunu,
j) Tez/sanatta yeterlik çalışması: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,
k) Tezli yüksek lisans seminer dersi: Tezli yüksek lisans programında tez çalışmalarına hazırlık olmak üzere, güz veya bahar yarıyıllarında haftada en az bir saat olarak yapılan, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilen kredisiz dersi,
l) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve tez/sanatta yeterlik çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi,
m) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
n) Üniversite: Erzincan Üniversitesini,
o) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim, Başvuru, Değerlendirme, Kabul ve Kayıt
Lisansüstü eğitim
MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur.
(2) Enstitü tarafından yürütülecek programlar; ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca hazırlanır, Enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile açılır.
(3) Enstitü ana bilim/ana sanat dalları esas alınarak açılan programlar enstitü ana bilim/ana sanat dalları ile aynı adları taşır. Buna bağlı kalmak kaydıyla, bir enstitü ana bilim/ana sanat dalında, o enstitü ana bilim/ana sanat dalından değişik bir ad taşıyan bir lisansüstü program açılabileceği gibi, disiplinler arası lisansüstü programlar ve yurtiçindeki veya yurtdışındaki üniversiteler ile ortak lisansüstü programlar da açılabilir. Açılan disiplinler arası programın ana bilim/ana sanat dalı başkanı ilgili yüksekokul müdürlüğü veya dekanlığın görüşü alınarak, enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır.
(4) Yurtiçi ve yurtdışı ortak programlarla ilgili hususlarda; ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(5) Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanları, kendi ana bilim/ana sanat dallarıyla ilgili lisansüstü faaliyetlerin uygulanmasından ve yürütülmesinden enstitüye karşı sorumludur.
(6) Lisansüstü programlar öncelikle ilgili ana bilim/ana sanat dalındaki öğretim üyelerince yürütülür. Ancak, zorunlu hallerde diğer ana bilim/ana sanat dallarından da ders alınabilir. Ders vermek üzere ana bilim/ana sanat dalı dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesinin davet edilmesi halinde; bu öğretim üyesinin özgeçmişi, akademik çalışmaları ve davet edilme gerekçesi ana bilim/ana sanat dalı başkanı tarafından enstitüye bildirilir, enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır.
(7) Enstitü kurulu, bütün programlarda üç dersi geçmeyecek şekilde ortak ve/veya zorunlu ders getirebilir.
(8) Lisansüstü programlarda, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Hazırlık sınıfında uygulanacak esaslar Senato tarafından belirlenir.
Kontenjanların belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Enstitü ana bilim/ana sanat dalları kendi akademik kurullarında, belirleyecekleri öğrenci kontenjanlarını ve varsa kontenjanlarla ilgili özel koşulları enstitü müdürlüğüne bildirir. Enstitü kurulunda karara bağlanan lisansüstü öğrenci kontenjanları ve kabul koşulları Senato onayı ile Rektörlük tarafından ilan edilir.
Başvuru ve kabul
MADDE 7 – (1) İlan edilen kontenjanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar; ilanda belirtilen başvuru süresi içerisinde, enstitünün belirleyeceği diğer belgelerle birlikte lisansüstü eğitim yapmak istedikleri ana bilim/ana sanat veya bilim/sanat dalını da belirten bir dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların işlemleri enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.
(2) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvuracağı Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir; ancak enstitü kurulunun teklifi ile Senato, belirlenen programlar dışında da öğrenci kabulüne karar verebilir.
(3) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programların müfredatına dair asgari müşterek ders ve uygulamalar ile bu programlara kabul, sınav, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin konularda YÖK tarafından belirlenmiş esaslar ve bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(4) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine lisansüstü eğitim yapmak maksadıyla alınan araştırma görevlileri, Üniversitenin teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve YÖK kararı ile yeniden sınav yapılmasına gerek kalmadan, lisansüstü öğretim yapmak üzere Üniversiteye kabul edilebilir. Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin bilimsel araştırma birimleri bütçesinden ve/veya bulundukları üniversitelere bu amaçla özel olarak tahsis edilmiş kaynaklardan desteklenir.
Yüksek lisans programına başvuru ve kabul
MADDE 8 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için;
a) Adayların bu programa uygunluğu enstitü tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES ten başvurduğu programın türünde en az 55 puana sahip olması gerekir. Güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuarların lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde ALES e girmiş olma koşulu aranmaz.
(2) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler, ALES puanının % 50 den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, yüksek lisans giriş başarı notunun alt sınırının ne olacağı ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Senatonun kararı ile yalnızca ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.
(3) Enstitüye bağlı ana bilim-ana sanat/bilim-sanat dallarından o yılda birincilikle mezun olan lisans öğrencileri, mezun oldukları bilim/sanat dallarında yüksek lisans yapmak istediklerinde ilgili ALES puanının en az 55 olması koşulu ile ilgili programa yerleştirilebilirler. Aynı dönemde bir ana bilim-ana sanat/bilim-sanat dalına, dereceye girmiş birden fazla öğrenci kayıt olamaz. Birincilerin tespitinde, normal ve ikinci öğretim birlikte değerlendirilir ve lisans derslerinin ağırlıklı ortalaması yüksek olan aday programa yerleştirilir. Bununla ilgili düzenlemeler enstitü kurulu tarafından belirlenir.
Doktora programlarına başvuru ve kabul
MADDE 9 – (1) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların;
a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültelerinin lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.
b) ALES ten başvurduğu programın puan türünde en az 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 85 standart puana sahip olmaları gerekir. Güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuarların lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde ALES e girmiş olma koşulu aranmaz.
c) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için; tıp fakültesi mezunlarının temel tıp puanından en az 50 puan veya ALES sayısal kısmından en az 55 puan almış olmaları, tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunlarının lisans derecesine sahip olmaları ve ALES ten en az 55 sayısal, lisans diploması ile başvuranların ise en az 85 sayısal puan almış olmaları gerekir. Temel tıp puanı; Tıpta Uzmanlık Sınavının (TUS) temel tıp bilimleri testi I inci bölümünden elde edilen standart puanın 0.7, temel tıp bilimleri testi II nci bölümünden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.
ç) ÜDS den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.
(2) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans/yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler, ALES puanının % 50 den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, doktora giriş başarı notunun alt sınırının ne olacağı ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Senatonun kararı ile yalnızca ALES puanıyla da öğrenci kabul edilebilir.
(3) Bilim alanı yabancı dil olan doktora adayları yabancı dil yeterlik ve düzey belirleme sınavına, YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş başka bir yabancı dilden girerler.
Sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabul koşulları
MADDE 10 – (1) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Değerlendirmeler sonunda adaylar, aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır. Sıralama sonucuna göre kontenjan sayısı kadar asil aday belirlenir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Belirtilen süre içerisinde kayıt yaptırmayan asil adayların yerine, listedeki yedek adaylara puan sıralamasına göre kayıt hakkı tanınır. Puanların eşitliği halinde ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. ALES şartı aranmayan programlardaki puanların eşitliği halinde ise; lisans veya yüksek lisans ortalaması yüksek olan aday tercih edilir.
Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabul koşulları
MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara başvurabilmesi için;
a) YÖK’ün denkliğini kabul ettiği lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) Türkçe ve yabancı dil sınavlarında başarılı olmaları gerekir. Bunlardan Türkçe sınavında başarısız olan öğrenciye Türkçe öğrenmesi için bir yıl süre tanınır. Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl daha uzatılabilir.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlarda, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olan adaylar,
b) Lisans derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,
c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora veya sanatta yeterlik adayları,
ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları doktora veya sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olan adaylar.
(2) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre öğrenci kabul edilir.
(3) Hangi öğrencilerin bilimsel hazırlık programına gireceği, bilimsel hazırlık programına tabi olanların alacakları dersler ve toplam kredi miktarları, iki yarıyılı geçmemek üzere bu programda geçirilecek süre; ana bilim/ana sanat dalı kurulunun görüşü alınarak, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir. Bilimsel hazırlık programında, lisans programlarından da ders aldırılabilir.
(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, danışman ve enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
(5) Bilimsel hazırlık programındaki derslere devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılmaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı sürelerine dahil edilmez. Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda derslerini başarıyla tamamlamayan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili ana bilim/ana sanat dalının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(2) Özel öğrencilikle ilgili başvurular yarıyıl başlangıcından bir hafta önce enstitüye yapılır ve ilgili ana bilim/ana sanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
(3) Başvurusu kabul edilen öğrencilerin kayıt ve öğretim ücretleri ile ilgili konular enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır.
(4) Özel öğrenci, o yarıyılda açılan derslerin tüm koşullarına uyarak derslere devam eder.
(5) Özel öğrenci, bir yarıyılda en fazla 15 AKTS kredilik derse veya iki adet derse kayıt yaptırabilir.
(6) Özel öğrencinin asıl öğrenci olması durumunda, özel öğrenci statüsünde iken başarılan lisansüstü derslerle ilgili olarak enstitü yönetim kurulu muafiyet tanıyabilir.
(7) Bu öğrencilere istendiğinde devam ve başarı durumlarını belirten bir belge verilir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından Üniversitenin eşdeğer lisansüstü programlarına, enstitü yönetim kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Açık olan programlar için yatay geçiş kontenjanları, ilgili ana bilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve ilan edilir.
(2) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır;
a) Öğrencinin ders döneminde en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olması gerekir.
b) Not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta en az CC, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az CB olması gerekir.
c) Yatay geçiş yapacak öğrencinin, Üniversitenin lisansüstü programlarında belirtilen öğrenci başvuru şartlarına sahip olması gerekir.
ç) Tez/sanatta yeterlik çalışması döneminde yatay geçiş yapılmaz.
d) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılmaz.
e) YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç, yurt dışındaki diğer üniversitelerin lisansüstü programlarından yatay geçiş yapılmaz.
f) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.
Enstitüye kayıt

MADDE 16 – (1) Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların listesi enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.
(2) Kesin kayıtlar enstitü tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Bu tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Kesin kaydını yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığı belirlenirse, enstitü ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrencilerin mezun olmaları durumunda kendilerine verilen tüm belgeler diploma dahil iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.
Kayıt yenileme
MADDE 17 – (1) Ders ve tez dönemindeki öğrenciler her yarıyılın başında belirlenen süreler içinde öğrenci katkı payını ödemek ve kaydını yenilemek zorundadır. Üst üste veya aralıklı olarak iki yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(2) Öğrenciler, ders seçme formuna yazarak seçtiği dersleri; danışmanının onayıyla ve kayıtlı oldukları programın kredi sınırlarını dikkate alarak, akademik takvimde belirlenen mazeretli kayıt yenileme süresi içinde bırakabilir veya değiştirebilir. Bu süreden sonra ders değişikliği yapılmaz.
(3) Mazereti sebebiyle belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, mazeretli kayıt yenileme süresi içinde mazeretini yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Mazereti, enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, mazeretli kayıt yenileme süresi bitimine kadar kaydını yaptırabilir.
(4) Lisansüstü öğrencilerinin kayıt yenileme, kayıt silme, öğretim ve sınavlara ilişkin işlemleri konusunda enstitü yönetim kurulu yetkilidir.
Kayıt dondurma
MADDE 18 – (1) Lisansüstü öğrencilere bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere toplam dört yarıyıl izin verilebilir. İzin istekleri gerekçeli olarak ve belgeleri ile birlikte, zorunlu sebepler dışında ders bırakma süresinin sonuna kadar ilgili bölüm başkanlığına yapılır. Enstitü yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine öğrenci izinli sayılır. İzinli geçen dönemler öğrenim sürelerine katılmaz.
(2) Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden, gözaltı ve tutukluluk halinin takipsizlik ile sonuçlanması ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat eden öğrenciler, bu sürelerde izinli sayılır.
(3) İzin döneminde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.
(4) Öğrenciler izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine kaldıkları yerden devam eder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme
Dersler, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlarda açılacak olan dersler ve bu derslerin kapsamları ana bilim/ana sanat dalı kurulunca belirlenerek enstitüye sunulur. Enstitü kurulunda görüşüldükten sonra karara bağlanır. Açılan derslerin kredileri, öğrencilerin iş yükü dikkate alınarak belirlenen AKTS kredileridir. Öğrenciler; ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile aşağıda belirtilen ve diğer enstitülerde veya yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçebilir:
a) Yüksek lisans öğrencileri doktora dersleri arasından en fazla iki ders; lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersleri arasından en fazla iki ders seçebilir.
b) Doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla yüksek lisans dersleri arasından en fazla iki ders seçebilir. Doktora öğrencileri danışmanın önerisi ile lisans düzeyinde de dersler alabilir, ancak bu dersler ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
c) Lisansüstü öğrenciler, daha önce yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından aldıkları ve başarılı oldukları lisansüstü derslerin aktarılması için başvurularını, her yarıyılın en geç ilk iki haftası içinde ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına yapar. Ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı başvurularla ilgili tekliflerini enstitüye bildirir, enstitü yönetim kurulunca incelenen teklifler kabul veya ret edilerek sonuçlandırılır. Aktarılacak derslerin, programın gerektirdiği toplam kredinin yarısını geçmemesi gerekir.
(2) Lisansüstü öğrencileri, öğrenimleri süresince danışmanları tarafından açılacak olan uzmanlık alan dersini alır. Uzmanlık alan dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Uzmanlık alan dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bu dersten iki kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Derslere devam zorunludur. Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için; teorik derslerin %70 ine, uygulamaların ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinin %80 ine devam etmiş olmaları gerekir. Aksi takdirde öğrenci sınavlara alınmaz ve o dersten veya uygulamadan başarısız sayılır. Devamsızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranır; başarısızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranmaz.
(4) Sınavlar sözlü, yazılı veya uygulamalı olarak yapılabilir. Dersin niteliğine uygun olmak kaydıyla yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuar, atölye, seminer ve benzeri çalışmalar kısmen veya tamamen sınav yerine geçebilir. Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde enstitüye iletilir.
(5) (Değişik çizelge: 21/04/2012 – 28271 Sayılı Resmi Gazete) Bir yarıyıl süren dersler için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı, iki yarıyıl devam eden dersler için en az iki ara sınav bir yılsonu sınavı yapılır. Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili olarak araştırma-inceleme ödevleri de ayrı bir ara sınav olarak değerlendirilebilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; ara sınav notunun %40 ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60 ının toplamının yüksek lisansta en az 65, doktora ve sanatta yeterlikte en az 75 olması gerekir. Ancak, öğrenci yarıyıl sonu sınavından yüksek lisansta 100 tam not üzerinden en az 65, doktora ve sanatta yeterlikte en az 75 almak zorundadır. Sınavlar ve başarı notu 100 puan üzerinden aşağıdaki şekilde değerlendirilir:

 

Not Durum Çizelgesi
Yüksek LisansDoktora
100LÜK PUANHARFDEĞERLENDİRME4’LÜK PUAN100’LÜK PUANHARFDEĞERLENDİRME
90-100AABAŞARILI4.0090-100AABAŞARILI
80-89BABAŞARILI3.5080-89BABAŞARILI
75-79BBBAŞARILI3.0075-79BBBAŞARILI
70-74CBBAŞARILI2.5074 ve daha düşükF
64 ve daha düşükFBAŞARISIZ

(7) Yarıyıl sonunda başarısız olan öğrencilere o dersten bir bütünleme hakkı verilir.(6) Yukarıdaki çizelgede yer alan harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıda tanımlanan harf notları kullanılır:

DZ:Devamsız
GR:Girmedi
BL:Başarılı
BS:Başarısız
EK:Eksik
M:Muaf
K:Kaldı

(8) Lisansüstü öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrar alır veya danışmanın önerisi ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının onayı ile başka bir derse kaydını yaptırabilir. Başarısız olunan ders yerine yeni alınan ders için devam şartı aranır.
(9) Mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciye, enstitü kurulunun belirlediği tarihlerde ara ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılır. Yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı açılmaz.
(10) Sınav sonuçlarına itiraz başvurusu, sınav sonuçlarının ilanını takip eden bir hafta içerisinde ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına yapılır ve enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.
(11) Sınavlarda kopya çektiği anlaşılan öğrenciler, o sınavdan sıfır (0) almış sayılır. Bu öğrenciler hakkında ayrıca 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır.
(12) Bir öğrencinin not ortalaması; aldığı derslerdeki başarı notunun kredileri ile çarpımı toplanarak toplam krediye bölünmesi ile hesaplanır. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.
(13) Enstitü yönetim kurulunca lisansüstü öğrencilere danışman olarak atanan öğretim üyeleri atandığı tarihten itibaren uzmanlık alan dersi açar. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi yorumlama ve değerlendirme yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bu program; toplam 49 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
(2) Derslerini ve seminer çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrencinin tez konusu ve tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış tez önerisi, en geç izleyen yarıyılın başına kadar danışmanı tarafından ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına sunulur. Tez konusu ve önerisi ana bilim/ana sanat dalında onaylandıktan sonra enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez konusunda değişiklik yapılması gereken durumlarda aynı işlem uygulanır.
(3) Öğrenci, tez konusunun enstitü yönetim kurulu tarafından kabulünden sonra her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan, ikinci takip eden yarıyılın başına kadar olan süre içinde tez önerisini hazırlamayan veya tez önerisi enstitü yönetim kurulu tarafından iki kez reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(4) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı bulunmadığı zamanlarda veya atanmadığı takdirde enstitü ana bilim dalı başkanı tarafından yürütülür.
Süre
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci tezini en erken üçüncü yarıyılın bitiminde teslim edebilir.
(2) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programında, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile birinci yarıyılın sonuna kadar öğrenci tez danışmanı atanır. Tez çalışmasının niteliğine göre ikinci danışman da atanabilir.
(2) Tez danışmanı; o ana bilim/ana sanat dalındaki öğretim üyeleri, olmaması halinde ona yakın ana bilim/ana sanat dalındaki öğretim üyeleri veya doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilebilir. Zorunlu hallerde enstitü yönetim kurulu kararı ile başka bir üniversiteden tez danışmanı atanabilir. Gerekli hallerde öğrencinin veya tez danışmanının talebi, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir.
(3) Danışman; öğrencinin alacağı dersleri ve yapacağı uygulamaları belirler, ders kayıt çizelgelerini, ders programlarını, ders belgelerini, sınav sonuçlarını, seminer-uygulama metni ve sonucunu, tespit edilen tez önerisini veya bitirilen tezini, ihtiyaç halinde izin, ek süre isteği ve benzeri durumları zamanında enstitüye bildirir.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 23 – (1) Öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım kurallarına göre yazarak enstitü tarafından belirlenen sayıda, enstitü müdürlüğüne sunulmak üzere, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına teslim eder.
(2) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın teklifi, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve biri ilgili başka bir bilim ana bilim ya da sanat/ana sanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan, öncelikle öğretim üyesi olmak üzere en az üç, en fazla beş üyeden oluşur. Ayrıca, birisi ilgili ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dalından, diğeri Üniversite içindeki başka bir ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. Üç kişilik jürilerde ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
(3) Jüri üyeleri; tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren ilgili akademik yıl dahilinde olan en geç bir ay içinde, tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını hazırlayarak öğrencinin dosyasına konulmak üzere enstitü müdürlüğüne teslim eder ve toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
(4) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının seminer şeklinde sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının yeri, tarihi ve saati en az üç gün önceden enstitüde ve ilgili ana bilim dalında ilan edilir. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır. Ancak, öğrenciye yalnızca jüri üyeleri soru sorabilir. Jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararlarından birini verir. Tezi reddedilen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.
(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla üç ay düzeltme süresi verilir. Bu öğrenciler uzatma aldıkları yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci verilen süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.
(6) Sınav sonucunu ve gerekçeli jüri kararlarını içeren tutanak ve belgeler; eksiksiz olarak doldurulmuş ve bütün jüri üyeleri tarafından imzalanmış olarak ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitü müdürlüğüne teslim edilir.
(7) Jüri tarafından kabul edilen tezler, tez yazım kurallarına ve enstitünün belirlediği esaslara uygun olarak hazırlanıp enstitü tarafından istenen sayıda çoğaltılarak, tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde enstitüye teslim edilir. Bu süre içinde tezini teslim etmeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Program; dersler, dönem projesi ve yeterlik sınavından oluşur. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
(2) Hangi alanlarda tezsiz yüksek lisans programının açılacağına, ilgili ana bilim/ana sanat dalının talebi, enstitü kurulunun önerisi ve Senato onayı ile karar verilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 70 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile yarıyıl süreli dönem projesi dersinden oluşur.
(4) Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, en çok üç ders lisans derslerinden de seçilebilir.
Süre
MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en az üç, en fazla altı yarıyıldır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.
Danışman atanması ve dönem projesi
MADDE 26 – (1) Enstitü yönetim kurulu; ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi üzerine, her öğrenciye ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar danışman olarak atar. Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu üçüncü yarıyılın başına kadar ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına sunar. Proje konusu danışmanın önerisi ve ana bilim dalı/ana sanat başkanlığı onayı ile kesinleşir.
(2) Danışman, öğrencinin kabul edilmiş olduğu lisansüstü program için enstitü kurulu kararıyla belirlenmiş dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri ve yapacağı uygulamaları belirler, ders kayıt çizelgelerini, ders programlarını, ders belgelerini, sınav sonuçlarını, seminer-uygulama metni ve sonucunu, ihtiyaç halinde izin, ek süre isteği ve benzeri durumlarını zamanında enstitüye bildirir.
(3) Dönem projesi üçüncü yarıyıl dersleriyle ve tekrar alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyıllarda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyılın sonunda tez yazım kurallarına ve belirlenen diğer esaslara uygun şekilde hazırlayarak enstitüye sunmak zorundadır. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Dönem projesi dersinden iki yarıyıl başarısız olan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.
Tezsiz yüksek lisans yeterlik sınavı
MADDE 27 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenci; en geç iki ay içinde, biri danışman olmak üzere en az üç üyeden oluşan jüri tarafından yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavı jürileri ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından en az üç asil, iki yedek üye seçilerek belirlenir. Yeterlik sınavı dinleyicilere açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Jüri, kararını başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla verir. Yeterlik sınavı tutanakları, sınavı izleyen üç gün içinde jüri başkanı tarafından enstitü müdürlüğüne teslim edilir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, iki ay içinde aynı jüri tarafından yeniden sınava alınır. Yeterlik sınavında ikinci defa başarısız olan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.
Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi
MADDE 28 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik olarak tezsiz yüksek lisans programı düzenlenebilir.
(2) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacı ile düzenlenen tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet şartları ile bu programların yürütülmesi YÖK tarafından tespit edilen esaslara ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 29 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin bilimsel yenilik, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 49 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise, toplam 98 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
Süre
MADDE 30 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan, tez önerisi kabul edilen ve tez çalışmasını tamamlayan öğrencilerden; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler tezini en erken beşinci, lisans derecesi ile kabul edilenler tezini en erken yedinci yarıyılın bitiminde teslim edebilir.
(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye, anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 31 – (1) Ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını ve danışmanının belirleyeceği tez konusunu enstitüye önerir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir.
(2) Danışman atanıncaya kadar danışmanlık işlemleri ana bilim/ana sanat dalı başkanınca yürütülür. Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Zorunlu hallerde enstitü yönetim kurulu kararı ile başka bir üniversiteden tez danışmanı atanabilir. Gerekli hallerde öğrencinin veya tez danışmanının talebi, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir.
(3) Danışman; öğrencinin kabul edilmiş olduğu lisansüstü program için enstitü kurulu kararıyla belirlenmiş dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri ve yapacağı uygulamaları belirler, ders kayıt çizelgelerini, ders programlarını, ders belgelerini, sınav sonuçlarını, seminer-uygulama metni ve sonucunu, tespit edilen tez projesini veya belirtilen tezini, ihtiyaç halinde izin, ek süre isteği ve benzeri durumlarını zamanında enstitüye bildirir.
Yeterlik sınavı
MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki alan bilgisi ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Bu sınavların tarihi enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(2) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci derslerin bitimini izleyen yarıyılda yeterlik sınavına alınır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci ise yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Aksi takdirde öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.
(3) Yeterlik sınavları, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifiyle enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi üyeleri iki yılda bir yenilenir. Eski üyeler tekrar seçilebilir. Bu komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı, biri başka bir yükseköğretim kurumundan, diğerleri ise Üniversite içinden olmak üzere beş veya üç asil ve iki yedek üyeden oluşan sınav jürilerini ilgili enstitüye önerir. Jüriler, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
(4) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Sınavın tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden enstitüde ve ilgili ana bilim dalında ilan edilir. Yeterlik sınavının sözlü kısmı herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Jüri, sözlü sınav sonucunu, bir rapor halinde yazılı sınav belgeleri ile birlikte doktora yeterlik komitesine en geç ertesi iş günü sunar. Komite; öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu birlikte değerlendirerek, başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 üzerinden en az 70 puan alması ve bu notların aritmetik ortalamasının da 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Sınav evrakı ve komite kararı, ana bilim dalı başkanlığı aracılığı ile en geç üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir.
(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Zorunlu haller dışında jüri aynı üyelerden oluşur. Bu sınavda da başarısız olan veya ikinci yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.
(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde öngörülen sürelerden sonra da fazladan ders veya dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders veya dersleri birbirini izleyen en çok iki yarıyıl içerisinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.
(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve toplam 49 AKTS kredilik en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, ilgili enstitünün anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yüksek lisans programına geçebilir. Bu şekilde geçiş yapan öğrencinin, doktora programında başarmış olduğu dersler, geçiş yaptığı yüksek lisans programında sayılır. Gerektiğinde öğrencinin ek ders alması istenebilir. Geçiş yapan öğrencinin, yüksek lisans programının azami süresinin iki yarıyılını kullandığı kabul edilir.
Tez izleme komitesi
MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili ana bilim/ana sanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanı olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 34 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesine en az onbeş gün önceden yazılı olarak bir rapor halinde teslim eder ve sözlü olarak savunur. Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenciye danışmanı tarafından verilen doktora tez konusu etik kurul onayı gerektiriyorsa, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne bildirilir. Etik kurul onayı alındıktan sonra enstitü yönetim kuruluna sunulur.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez süresi, enstitü yönetim kurulu kararının alındığı tarihten itibaren başlar. Öğrenci, her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırır.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez çalışması raporunu süresi içinde sunmayan öğrenci o dönem için başarısız sayılır. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 35 – (1) Doktora tezi çalışmalarını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları; tez yazım kurallarına uygun biçimde yazarak enstitünün belirlediği sayıda, ciltlenmemiş şekilde enstitü müdürlüğüne sunulmak üzere ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına teslim eder.
(2) Doktora tezi sınav jürisi, enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyelerinden, en az biri de başka bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, en az biri başka bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere iki öğretim üyesi yedek jüri üyesi olarak belirlenir.
(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren ilgili akademik yıl dahilinde olan en geç bir ay içinde tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını hazırlayarak öğrencinin dosyasına konulmak üzere enstitüye teslim eder ve toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının seminer şeklinde sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının yeri, tarihi ve saati üç gün önceden enstitüde ve ilgili ana bilim dalında ilan edilir. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır. Ancak, öğrenciye yalnızca jüri üyeleri soru sorabilir.
(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını verir. Bu karar; enstitü ana bilim dalı başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Düzeltme kararı verilmesi halinde, öğrenciye tezde gerekli görülen düzeltmeleri yapması için en çok altı aya kadar süre verilir. Bu öğrenciler uzatma aldıkları yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, bu süre içinde gereğini yaparak, aynı jüri önünde savunmak üzere tezini teslim eder. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.
(5) Jüri tarafından kabul edilen tezler, tez yazım kurallarına ve enstitünün belirlediği esaslara uygun olarak hazırlanıp enstitü tarafından istenen sayıda çoğaltılarak, tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde enstitüye teslim edilir. Bu süre içinde tezini teslim etmeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması
Amaç ve kapsam
MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün olarak belirlenen bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yüksek öğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programının açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine YÖK tarafından belirlenir.
(2) Bu program; toplam 49 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve/veya uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.
(3) Sanatta yeterlik programı ile ilgili diğer hususkarda, bu Yönetmeliğin doktora programına ilişkin hükümleri uygulanır.
Süre
MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlilik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.
(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu sire içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.
(3) Derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan, tez önerisi kabul edilen ve tez çalışmasını tamamlayan öğrencilerden; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler tezini en erken beşinci, lisans derecesi ile kabul edilenler tezini en erken yedinci yarıyılın bitiminde teslim edebilir.
(4) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi veya proje çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürelerde tamamlayamadığı için sınava girmeyen bir öğrenciye; ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıla kadar ek süre verilebilir.
Danışman atanması
MADDE 38 – (1) Enstitü ana sanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanını ve danışmanının belirleyeceği tez, sergi veya proje konusunu enstitüye önerir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışmanının en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Çalışmanın niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir.
(2) Danışman atanıncaya kadar danışmanlık işlemleri ana sanat dalı başkanlığınca yürütülür. Danışman, öğretim üyeleri arasından seçilir. Zorunlu hallerde enstitü yönetim kurulu kararı ile başka bir üniversiteden danışman atanabilir.Gerekli hallerde öğrencinin veya danışmanın talebi, ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun karıyla danışman değişikliği yapılabilir.
(3) Danışman; öğrencinin kabul edilmiş olduğu lisansüstü program için enstitü kurulu kararıyla belirlenmiş dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri ve yapacağı uygulamaları belirler, ders kayıt çizelgelerini, ders programlarını, ders belgelerini, sınav sonuçlarını, seminer-uygulama metni ve sonucunu, tepsit edilen tez, sergi veya projesini, ihtiyaç halinde izin, ek süre isteği ve benzeri durumlarını zamanında enstitüye bildirir.
Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik çalışması hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları; sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışma yapan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni tez yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve jüri önünde savunmak zorundadır.
(2) Jüri; ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi, diğerleri ise Üniversite içinden olmak üzere beş asil, birisi başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşur.
(3) Jüri üyeleri; sanatta yeterlik çalışmasının veya metnin kendilerine temsil edildiği tarihten itibaren ilgili akademik yıl dahilinde olan en geç bir ay içinde çalışmayı bilimsel, sanatsal ve biçimsel yönden enceleyerek hazırladıkları ayrıntılı kişisel raporlarını enstitüye sunar ve toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavının tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden enstitü ve ilgili ana sanat dalında ilan edilir. Sınav dinleyicilere açık olup, öğrenciye yanlızca jüri üyeleri soru sorabilir.
(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri; tez, sergi, proje, resital, konser veya temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü ana sanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bilrdirilir. sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli görülen düzeltmeleri yaparak tezini veya çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitiüyle ilişiği kesilir.
(5) Jüri tarafından kabul edilen tezler veya yazılı çalışmalar tez yazım kurallarına ve enstitünün belirlediği esaslara uygun olarak hazırlanıp enstitü tarafından istenen sayıda çoğalttılarak, tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde enstitüye teslim edilir. Yazılı olmayan çalışmalar ise jüri tarafından bir tutanakla enstitüye bildirilir. Bu süre içinde tezini veya çalışmasını teslim etmeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Mezuniyet
MADDE 40 – (1) Kayıtlı bulunduğu programın bütün şartlarını yerine getiren öğrencinin dosyası usul yönünden incelendikten sonra, enstitü yönetim kurulu tarafından mezuniyetine karar verilir. Mezun olmaya hak kazanan öğrenci; enstitü tarafından istenen belgeleri, son sınav tarihini izleyen otuz gün içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. Sınavlarda başarılı olsa dahi mezuniyet için gerekli belgeleri bu süre içinde teslim etmeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.
Diplomalar
MADDE 41 – (1) Yüksek lisans programından mezun olan öğrencilere yüksek lisans diploması, doktora programından mezun olan öğrencilere doktora diploması, sanatta yeterlik programından mezun olan öğrencilere ise sanatta yeterlik diploması verilir.
(2) Yüksek lisans ve doktora diplomaları üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ana bilim dalındaki programın olanylanmış adı bulunur. Sanatta yeterlik diploması üzerinde ise sana dalının özelliğine göre belirlenen alan yer alır.
(3) Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde yerine geçmek üzere kayıptan dolayı verildiğini belirten bir belge düzenlenir.
(4) Diplomalarda enstitü müdürü ve Rektörün imzaları bulunur.
Mazeretler
MADDE 42 – (1) Mazeretlerin belgelendirilmesi kaydıyla; sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık rapolarıyla belgelenmiş öğrencilerin sağlık sorununun olması, doğal afet, anne, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü ve benzeri hallerde; enstitü yönetim kurulu öğrencinin mazeretli sayılmasına karar verir. Öğrenciler mazeretlerini; raporlu olması halinde raporun bitiş tarihinden itibaren, diğer hallerde olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde enstitüye bildirirler. bu sürede beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez.
(2) Mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, bu süre içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.
(3) Mazereti sebebiyle derslere devam şartını yerine getirmeyen öğrencinin mazeretli olarak geçirdiği süre davamsızlıktan sayılır.
Kayıt Silme
MADDE 43 – (1) Süresinde MAzeretsiz olarak üst üste veya aralıklı olarak iki yarıyıl kaydını yenilememe, öğrencinin enstitü müdürlüğüne yazılı talepte bulunması, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması veya bu Yönetmelikte belirtilen diğer sebeplerle öğrencilerin kayıtları silinir.
(2) Yükseköğretim kurumunda çıkarma cezası sebebiyle kaydı silinen öğrenciler, Üniversitedeki hiçbir lisansüstü programa başvuramaz.
Tebligat
MADDE 44 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; enstitüye kayıt yaptırırken bildirdikleri adrese yazılı olarak veya tebliğ evrakı enstitüde ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliğini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, enstitüde bulunan adresine tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir.
Disiplin işleri
MADDE 45 – (1) Lisansüstü programı öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri, Yüksek öğretim kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Enstitüde görevli öğretim elemanı ve idari personel niteliği taşıyan diğer personel hakkında ise 21/8/1982 taraihli ve 17789 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, senato ve enstitülerin yönetim kurulu kararlarıyla uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 47 – (1) Aşağıdaki yönetlelikler yürürlükten kaldırılmıştır:
a) 24/8/2007 tarihli ve 26623 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği,

b) 12/11/2007 tarihli ve 26698 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Ynetmeliği,

c) 3/12/2008 tarihli ve 27073 sayılı Rezmi Gazete de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve sınav Yönetmeliği,

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetleliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.